Thống kê tổng giải đặc biệt
Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 16 lần 18/05/2023 16 lần
8 15 lần 19/05/2023 15 lần
6 13 lần 21/05/2023 14 lần
2 10 lần 24/05/2023 12 lần
0 7 lần 27/05/2023 16 lần
4 6 lần 28/05/2023 12 lần
1 4 lần 30/05/2023 15 lần
7 3 lần 31/05/2023 11 lần
3 2 lần 01/06/2023 12 lần
9 1 lần 02/06/2023 14 lần