5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
25 1 lần 15/09/2022
43 2 lần 02/03/2023
35 2 lần 23/02/2023
90 2 lần 01/12/2022
08 2 lần 15/12/2022