Đầu 0
002 lần
021 lần
031 lần
051 lần
063 lần
071 lần
081 lần
Đầu 1
101 lần
121 lần
161 lần
Đầu 2
201 lần
232 lần
241 lần
251 lần
281 lần
Đầu 3
301 lần
321 lần
342 lần
361 lần
371 lần
381 lần
Đầu 4
431 lần
451 lần
462 lần
481 lần
491 lần
Đầu 5
552 lần
563 lần
571 lần
Đầu 6
601 lần
621 lần
632 lần
651 lần
662 lần
672 lần
682 lần
Đầu 7
731 lần
751 lần
764 lần
791 lần
Đầu 8
823 lần
831 lần
842 lần
851 lần
865 lần
871 lần
893 lần
Đầu 9
931 lần
953 lần