10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
67 (16 lần) 62 (14 lần) 70 (14 lần) 27 (14 lần) 43 (14 lần)
21 (14 lần) 42 (13 lần) 56 (13 lần) 16 (13 lần) 00 (13 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
69 (4 lần) 23 (5 lần) 04 (6 lần) 94 (6 lần) 92 (6 lần)
34 (6 lần) 33 (6 lần) 14 (6 lần) 82 (6 lần) 09 (6 lần)
7 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
06 (14 ngày) 99 (13 ngày) 70 (12 ngày) 09 (11 ngày) 14 (11 ngày)
57 (10 ngày) 90 (10 ngày)