10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
58 (14 lần) 60 (14 lần) 04 (14 lần) 79 (14 lần) 56 (14 lần)
63 (14 lần) 46 (14 lần) 44 (13 lần) 38 (13 lần) 05 (13 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
59 (4 lần) 30 (4 lần) 76 (4 lần) 31 (5 lần) 71 (5 lần)
80 (5 lần) 29 (5 lần) 27 (6 lần) 28 (6 lần) 51 (6 lần)
11 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
53 (20 ngày) 71 (18 ngày) 14 (16 ngày) 73 (15 ngày) 30 (14 ngày)
66 (12 ngày) 25 (11 ngày) 55 (11 ngày) 80 (11 ngày) 87 (11 ngày)