Mời QC

Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu đuôi Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 31/03/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
30-03-2023 1 lần5 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
29-03-2023 1 lần6 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
28-03-2023 3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
27-03-2023 4 lần3 lần0 lần7 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
26-03-2023 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần8 lần4 lần2 lần1 lần
25-03-2023 0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần5 lần
24-03-2023 5 lần0 lần0 lần1 lần6 lần7 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
23-03-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần
22-03-2023 1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
21-03-2023 2 lần3 lần2 lần8 lần1 lần4 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
Tổng 21 lần29 lần18 lần33 lần26 lần29 lần34 lần28 lần25 lần27 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 31-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
30-03-2023 3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
29-03-2023 3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần6 lần2 lần2 lần1 lần
28-03-2023 2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
27-03-2023 4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
26-03-2023 5 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25-03-2023 3 lần0 lần2 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
24-03-2023 1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần1 lần0 lần5 lần
23-03-2023 3 lần3 lần1 lần1 lần7 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
22-03-2023 2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần4 lần5 lần2 lần5 lần
21-03-2023 2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 28 lần20 lần27 lần25 lần39 lần21 lần34 lần23 lần25 lần28 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
30-03-2023 2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
29-03-2023 2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần0 lần
28-03-2023 4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
27-03-2023 4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
26-03-2023 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
25-03-2023 3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
24-03-2023 1 lần4 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
23-03-2023 6 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
22-03-2023 3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
21-03-2023 3 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
Tổng 31 lần28 lần24 lần28 lần32 lần24 lần23 lần29 lần25 lần26 lần
Backtotop